Regulamin

Postanowienia ogólne

Organizatorem VII Konferencji Polskiego Towarzystwa Brachyterapii, która odbędzie się w dniach 15-17.09.2020 (dalej: „Konferencja”) jest Polskie Towarzystwo Brachyterapii z siedzibą w Poznaniu przy ul. Garbary 15, 61-866 Poznań (dalej: „Organizator”), adres do korespondencji: ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice.

Konferencja odbywa się w terminie 15-17.09.2020 w hotelu Park Inn by Radisson przy ul. Bytkowskiej 1a w Katowicach.

Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze oraz przedstawiciele innych zawodów medycznych zainteresowani poszerzaniem swojej wiedzy z zakresu brachyterapii oraz przedstawiciele sponsorów Konferencji. Lekarze otrzymają identyfikatory wyróżniające ich spośród pozostałych uczestników Konferencji

W ramach Konferencji odbędą się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branży farmaceutycznej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej.

Każda osoba, która spełni warunki uczestnictwa w Konferencji (dalej: „Uczestnik”) oraz weźmie udział w wydarzeniu otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Zasady uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji są łącznie:

 • zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Konferencji,
 • posiadanie ważnego numeru PWZ (Prawa Wykonywania Zawodu) – dotyczy tylko lekarzy,
 • uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

Koszt udziału w Konferencji oraz przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

W przypadku, gdy okaże się, że osoba biorąca udział w Konferencji nie spełnia warunków uczestnictwa, zakłóca przebieg sesji naukowo-dydaktycznych, edukacyjnych i utrudnia lub uniemożliwia udział w nich innym uczestnikom albo w inny sposób narusza Regulamin, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia takiej osoby z dalszego udziału w Konferencji bez zwrotu opłaty za udział w Konferencji.

Rezygnacja

Pisemną rezygnację z udziału w Konferencji prosimy zgłosić mailem na adres: ptb@io.gliwice.pl

W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne albo nie przysługuje zwrot opłaty w zależności od daty zgłoszenia rezygnacji:

 • rezygnacja zgłoszona do 30 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 10%,
 • rezygnacja zgłoszona od 29 do 15 dni przed Konferencją — koszty manipulacyjne wynoszą 30%,
 • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed Konferencją — uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres korespondencyjny Organizatora (ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice).

Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konferencji. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Każda reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres oraz uzasadnienie zgłoszonej reklamacji.

Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wydarzeniu edukacyjnym organizowanym przez Polskie Towarzystwo Brachyterapii.

Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Brachyterapii, ul. Garbary 15, 61-866 Poznań. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjnego). Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne.

Ma Pani/Pan prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem),
 • żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. Wydarzeniu naukowo-dydaktyczym.

Postanowienia końcowe

W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

W przypadku, gdy Konferencji nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji, a także kosztów usług dodatkowych zleconych Organizatorowi przez uczestników Konferencji.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2020.

Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.

Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.