Rejestracja


  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  *Administratorem danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Brachyterapii, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-102 Gliwice. Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane we wniosku rejestracyjnym. Podstawę prawna przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, a w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych, podstawę prawna przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora w postaci marketingu bezpośredniego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia wydarzenia edukacyjnego oraz przekazania uczestnikowi ewentualnych materiałów konferencyjnych (tj. przez 2 lata od zakończenia wydarzenia edukacyjneo), a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności podmiotom powiązanym z administratorem oraz podmiotom finansującym lub współfinansującym wydarzenie edukacyjne. [/acceptance]

  Termin: 19 – 10 września 2024

  Koszt uczestnictwa:

  Opłata standardowa

  600 PLN z VAT

  Opłata standardowa dla aktywnych członków PTB*

  200 PLN z VAT

  * Dotyczy członków PTB z opłaconą składką członkowską za 2024 rok (PTB – opłaty członkowskie)

  Opłatę za udział w konferencji należy wpłacić na rachunek bankowy Polskiego Towarzystwa Brachyterapii:

  BNP Paribas: 77 1600 1172 1893 9059 6000 0001

  z dopiskiem: „imię, nazwisko, IX Konferencja PTB 2024”